open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Titulars | Premis, Beques i Subvencions

Prorrogat fins al 13 de gener de 2022 el Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2022

El Premi està destinat a guardonar una proposta motivada, en forma d’article o no, de millora en els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la facturació o minutació, les taxacions de costes i jures de comptes i, en general, els honoraris professionals de l’advocacia, als efectes que les persones col·legiades que hi vulguin participar aportin una idea innovadora o una millora, degudament motivada i argumentada, en l’esmentada matèria.

16/12/2022

Bases del  Premi:

1.- Finalitat

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té entre les seves finalitats especials, la d’ “organitzar i promoure activitats i serveis d'interès per a les persones col·legiades, de caràcter professional”.

Aquesta finalitat genèrica es concreta en diversos aspectes, fent esment a “informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris” (art. 8 dels Estatuts col·legials) i a resoldre les discrepàncies en matèria d'honoraris relatius a qualsevol actuació professional, sempre que hi hagi una acceptació i submissió prèvies de les parts interessades a la resolució que es dicti (article 9 dels Estatuts col·legials).

En aquest sentit, es considera oportú donar la possibilitat a totes les persones col·legiades de participar en la proposta motivada, en forma d’article o no, de millora en els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la facturació o minutació, les taxacions de costes i jures de comptes i, en general, els honoraris professionals de l’advocacia, als efectes que les persones col·legiades que hi vulguin participar aportin una idea innovadora o una millora, degudament motivada i argumentada, en l’esmentada matèria.

2.- Requisits de les persones participants

Poden presentar-se al Premi tots els col·legiats/des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona llevat:

 1. a) dels qui hagin participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2022,
 2. b) membres de la Junta de Govern, persones treballadores i persones col·laboradores no docents de l’ICAB.

3.- Termini i lloc de presentació de les candidatures

Els projectes s’han de presentar en el Registre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presencialment o per correu certificat administratiu (carrer Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, de dilluns a divendres de 9h a 20h) o per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic secretariadejunta@icab.cat.

La data límit de presentació dels treballs és el 13 de gener de 2023.

Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.

4.- Jurat

El jurat del Premi estarà composat per la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona o les persones en qui delegui entre les quals, en tot cas, haurà d’estar el/la President/a de la Comissió d’Honoraris del Col·legi.

5.- Criteris de valoració

De manera prioritària es valorarà:

 1. L’adequació a la legalitat de la proposta.
 2. El màxim respecte als drets dels consumidors i usuaris.
 3. El caràcter innovador de la proposta.
 4. La viabilitat de la proposta amb ple respecte a la deontologia professional.
 5. El grau de definició i motivació de la proposta.
 6. La coherència i claredat de la seva presentació.
 7. El benefici al màxim nombre de col·legiats/des.

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents treballs presentats no reuneixen la qualitat exigida.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats. Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el Premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent.

6.- Dotació del Premi

El premi està dotat amb 1.000€. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

També es lliurarà una diploma institucional distintiu del Premi atorgat.

7.- Documentació

Tots els projectes que participin en el premi han de presentar la següent documentació:

 1. A) Identificació, mitjançant la corresponent sol·licitud normalitzada, de la persona col·legiada participant amb nom i cognoms, número de col·legiació i adreça de notificacions i comunicacions que haurà de contenir necessàriament una adreça de correu electrònic.
 2. B) Abstract o resum del projecte amb una extensió màxima d’entre 300 i 500 caràcters amb espais inclosos.
 3. C) Exposició i desenvolupament de la proposta amb una extensió màxima d’entre 3.000 i 6.000 caràcters amb espais inclosos.

El Col·legi comunicarà a les persones premiades la decisió del Jurat mitjançant correu electrònic.

El lliurament del premi es durà a terme en un dels actes organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2023 o en el marc d’un altre acte col·legial.

8.- Obligacions de les persones candidates

Els drets d’explotació en la seva totalitat dels autors/es premiats/des queden cedits en exclusiva a l’ICAB, en qualsevol forma, per a tots els països i llengües del mon i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix. La dotació econòmica del Premi inclou la retribució d’aquesta cessió.

Aquests drets d’explotació objecte de cessió, comprendran entre d’altres, els drets de publicació, reproducció, distribució i comunicació pública a l’ICAB per tal que els treballs puguin ser mostrats públicament o formar part d’un catàleg o publicació.

Les persones concursants autoritzen l’ICAB a publicar en la seva pàgina web o publicació la informació de les persones participants, així com la informació dels treballs participants.

En el cas que la proposta consisteixi en un servei col·legial o no, tant les persones participants  com les persones guanyadores renuncien a qualsevol dret o benefici econòmic que l’execució de la proposat pogués comportar. L’ICAB es reserva el dret de posar en marxa el servei total o parcialment, podent inclús modificar-ho o adaptar-ho d’acord amb el seu criteri.

9.- Acceptació de les Bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol aspecte que no s’hagi previst serà resolt per la Junta de Govern de l’ICAB. L’incompliment, a criteri del jurat, de les condicions establertes en aquestes bases suposarà la cancel·lació del Premi.

Barcelona, juliol de 2022

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

CIF: Q-0863003-J

Contacte: dpd@icab.cat

 

Finalitat

Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d’informació sobre aquests.

Legitimació

Les bases de convocatòria del  premi; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, la Llei 7/2016, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals;  els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Destinataris

Només els necessàries per a l’execució de la convocatòria del premi  i en compliment d’obligacions legals.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades

 

Informació addicional

 

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar  la informació addicional següent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

           Identitat:  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

           CIF: Q-0863003-J

           Adreça Postal: Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona

           Telèfon: 93 4961880

           Contacte dpd@icab.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat, en cas que així ens autoritzeu. 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per a les altres finalitats,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del premi convocat.

La base legal  per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb  el premi convocat  és el consentiment.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas,  podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta. 

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×