open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió Normativa | Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 28 d'abril al 5 de maig de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

05/05/2023

Acuerdo de 11 de abril de 2023, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se convocan becas para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/05/pdfs/BOE-A-2023-10824.pdf
Publicat al BOE de 05-05-2023
El plazo para la presentación de instancias será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 03 de mayo de 2023, de la Dirección General de Tráfico, por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a proyectos a desarrollar por entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las víctimas de accidentes de tráfico
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/05/pdfs/BOE-B-2023-12975.pdf
Publicat al BOE de 05-05-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EMT/1510/2023, de 2 de maig, per la qual es fa pública la segona convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) (ref. BDNS 692305) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8909/1972719.pdf
Publicat al DOGC de 05-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds començarà el 8 de maig de 2023, a les 9.00 hores, i finalitzarà el 19 de maig de 2023, a les 14.00 hores.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/1503/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana per promoure la formació i l'acreditació de terceres llengües (ref. BDNS 691718)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8909/1972715.pdf
Publicat al DOGC de 05-05-2023
Per a ambdues modalitats: el termini estarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 30 de setembre de 2023 a les 14:00:00 h, hora local Barcelona.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/1504/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) per a l'any 2023 (ref. BDNS 691717) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8909/1972693.pdf
Publicat al DOGC de 05-05-2023
5.2 El termini per presentar les sol·licituds provisionals s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza l'11 de desembre de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona. D'acord amb el que preveuen les bases, es poden dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents: — Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 25 de maig de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona. — Per a la segona resolució parcial: des del 26 de maig de 2023 fins al 5 d'octubre de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona. — Per a la tercera resolució parcial: des del 6 d'octubre de 2023 fins a l'11 de desembre de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

Resolución de 25 de abril de 2023, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10755.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2023
El plazo de presentación de las instancias será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Resolución de 25 de abril de 2023, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se convocan becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina constitucional
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10756.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2023
El plazo de presentación de las instancias será de un mes desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Orden de 28 abril de 2023 por la que se convocan subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero para el ejercicio 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-B-2023-12925.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2023
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

Resolución de 25 de abril de 2023, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10755.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2023
El plazo de presentación de las instancias será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Orden de 25 de abril de 2023 del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas correspondientes al año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-B-2023-12932.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1481/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 691534)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8908/1972555.pdf
Publicat al DOGC de 04-05-2023
Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 29 de juny de 2023.

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA.- RESOLUCIÓ ACC/1490/2023, de 26 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions de minimis per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP) corresponents a 2023 (ref. BDNS 691533)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8908/1972553.pdf
Publicat al DOGC de 04-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1487/2023, de 26 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'inversions estratègiques per a l'acceleració del creixement de les empreses culturals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (ref. BDNS 691684)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8908/1972517.pdf
Publicat al DOGC de 04-05-2023
El període per presentar sol·licituds és del 4 al 23 de maig de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/1465/2023, de 26 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2023 (ref. BDNS 691124)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8907/1972213.pdf
Publicat al DOGC de 03-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1455/2023, de 24 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2023 (ref. BDNS 680418)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8907/1972222.pdf
Publicat al DOGC de 03-05-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 4 al 19 de maig de 2023. El dia 19 de maig de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

RESOLUCIÓ EMT/1312/2023, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització (ref. BDNS 687300)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8906/1971897.pdf
Publicat al DOGC de 02-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14.00 hores del 4 de juliol de 2023.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2022 (ref. BDNS 690422)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8906/1972008.pdf
Publicat al DOGC de 02-05-2023
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent s'inicia a les 9:00 hores del dia 4 de maig de 2023 i finalitza a les 14:00 hores del dia 5 de juliol de 2023.

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2023 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a las Federaciones Deportivas Españolas para desplazamientos a competiciones internacionales convocadas por la Federación Internacional de Deporte Escolar y la Federación Internacional de Deporte Universitario en el año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/29/pdfs/BOE-B-2023-12784.pdf
Publicat al BOE de 29-04-2023
Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 23 de junio de 2023 inclusive.

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2023 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a las Federaciones Deportivas Españolas para desplazamientos a competiciones internacionales convocadas por la Federación Internacional de Deporte Escolar y la Federación Internacional de Deporte Universitario en el año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/29/pdfs/BOE-B-2023-12785.pdf
Publicat al BOE de 29-04-2023
Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 23 de junio de 2023 inclusive.

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×