open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Defensa | Diversos | Penal | Processal | Màsters | Curs

Curs Part Especial Dret Penal: Conductes delictives i qüestions de defensa de cada tipus delictiu (2025)

PROGRAMA:

DELICTES CONTRA LES PERSONES I ELS DRETS I LLIBERTATS INDIVIDUALS (VIDA, INTEGRITAT FÍSICA, LLIBERTAT, INTIMITAT I HONOR).

Homicidi i les seves formes. 
1. L’homicidi dolós. Relació de causalitat. Estudi de les diferents teories causals i de la seva aplicació jurisprudencial. Prova del dol. Especial referència a la prova pericial mèdica. L’autòpsia. 
2. L’homicidi imprudent. Diferència i límits entre el dol eventual i la culpa conscient. Imprudència greu i lleu. Especial consideració de l’homicidi comès utilitzant vehicle de motor. Homicidi comès per imprudència professional. 
3. Inducció i cooperació al suïcidi. Especial referència a l’eutanàsia. 
4. Assassinat. Supressió de l’assassinat “stricto sensu”. L’homicidi agreujat: traïdoria,  preu, recompensa o promesa,  acarnissament. L'hiperagreujament de l’art. 140 C.P. 
5. L’avortament. Sistema de terminis versus el d’indicacions vigent.

Delictes contra la integritat física. 
1. Lesions doloses. Menyscapte de la salut física i psíquica. Estudi jurisprudencial dels conceptes primera assistència facultativa i tractament mèdic o quirúrgic. Subtipus atenuat de l’art. 147.2 C.P. Lesions agreujades en atenció al risc provocat o resultat produït. 
2. Lesions imprudents. Imprudència greu i imprudència professional. 
3. La renyina tumultuària. Reciprocitat de l’esdeveniment; pluralitat de persones; el resultat de perill. 
4. Problemàtica del consentiment en les lesions (art. 155 C.P). 
5. Delictes relatius a la manipulació genètica. Cobertura normativa de les tècniques de genètica humana en l’ordenament jurídic espanyol.  

Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
1. Agressions, abusos i assetjament sexual. L’ús de la violència i intimidació. Precisions sobre “l’accés carnal” i sobre  “la introducció de membres corporals o objectes”. Problemàtica de l’aplicació de la circumstància de prevaler-se el responsable d’una relació o situació de superioritat, com agreujant específica de l’art. 180.1.4 del C.P. i com forma d’obtenir el consentiment de l’art. 181. 3 C.P. 
2. Agressió i abús a menors de 13 anys (183 i 183 bis)
3. L’assetjament sexual; delicte de resultat.
4. Exhibicionisme, difusió i venda o exhibició de material pornogràfic davant i entre menors o incapaços. 
5. Prostitució i corrupció de menors.
6. Especial referència a la declaració de la víctima, menor d’edat.

Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral.
1. Detencions il·legals i segrestos. La conducta típica: tancar o detenir. Detenció il·legal versus coaccions i prostitució. El subjecte actiu col·lectiu i la figura del mediador. Justificació: internament de malalts mentals i dret de correcció. Subtipus agreujants i atenuats. Especial referència al segrest i límits amb el robatori amb intimidació i dret de correcció. Subtipus agreujants i atenuats. Especial referència al segrest i límits amb el robatori amb intimidació i amb els delictes de terrorisme. Detencions il·legals comeses per autoritats i funcionaris públics. 
2. Amenaces. Caracterització del mal comminat. Relació amb altres figures típiques –detenció il·legal, coaccions, atemptat; delicte lleu d’amenaces. Les amenaces condicionals: competència del Tribunal del Jurat.
3.  Coaccions. Estudi jurisprudencial del mitjà comissiu: la violència. La clàusula “sense estar legítimament autoritzat”. Falta de coaccions. Assetjament.
4. Les conductes de mobbing.
5. Delicte contra la integritat moral. Anàlisis dels conceptes tracte degradant i menyscapte greu de la integritat moral.
6. Tortures. Element subjectiu de l’injust (fins perseguits amb la conducta). Justificació i exculpació. Clàusula concursal de l’art. 177 C.P. Referència a la conducta prevista en l’art. 533 C.P.

Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
1. Descobriment i revelació de secrets: apoderament subreptici de documents o efectes personals; el control audiovisual clandestí i el control il·lícit de senyals de comunicació; protecció penal de la “privacy”. 
Tipus agreujat d’autoritats i funcionaris públics. 
2. Infracció dels deures de sigil professional.
3. Requisit de procedibilitat i excepcions. 
4. Violació del domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. 

Delictes contra l’honor.
1. Calúmnies. La imputació d’un delicte. Part subjectiva i el seu doble abast: coneixement de la falsedat  o temerari menyspreu cap a la veritat. Superació de l’exigència d’un especial “animus calumniandi”.
2. Injúries. Criteri delimitador de les injúries delictives: injuries greus. Les injúries que consisteixen en la imputació de fets. La lesió de la dignitat de la persona (nucli de l’honor) menyscapte la seva fama (honor extern) o atemptat contra la seva autoestima (honor intern). El tipus subjectiu: inexigència d’un element subjectiu de l’injust. 
3. Qüestions comunes a ambdues conductes delictives. Conflicte de drets fonamentals: llibertat d’expressió i informació i honor; L’“exceptio veritatis”; La publicitat de la calúmnia o injúria; Requisits de procedibilitat i perdó de l’ofès; Protecció civil de l’honor, Llei 1/1982, de 5 de maig.

Violència domèstica i de gènere. Trencament de mesura cautelar i trencament de condemna. 
Delictes contra els drets i deures familiars. Referència a la normativa de gènere i la seva influència en els aspectes penals d’aquest tipus de delictes. 

Sessió Pràctica VIDO.

PROTECCIÓ PENAL DEL PATRIMONI. INFRACCIONS CONTRA LA HISENDA PÚBLICA I CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS.  

Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
1. Furt. Consumació i temptativa.  Furts qualificats.  
2. Robatori amb força. Circumstàncies de l’art. 238 C.P. Especial consideració de l’ús de claus falses. Tipus qualificats del robatori amb força.
3. Robatori amb violència o intimidació. Consumació i participació. Violència sobrevinguda a la subtracció. Robatori amb ús d’armes o instruments perillosos. 
4. El robatori i furt d’ús de vehicle.
5. La protecció penal dels immobles; la usurpació.
6. L'excusa absolutòria de l’art. 268 C.P. 

De les defraudacions. 
1. Estafa. Pressupostos típics. La modalitat d’estafa mitjançant manipulació informàtica. Circumstàncies d’agreujament. Especial consideració del contracte simulat. El negoci civil criminalitzat. 
2. Apropiació indeguda. Títols idonis per donar vida a aquesta tipicitat. Apropiació indeguda i estafa. Apropiació indeguda i administració deslleial. L’apropiació de cosa perduda o d’amo desconegut. 
3. L’administració deslleial. 

Propietat Intel·lectual i Industrial. 
1. L’obra literària, artística o científica segons la L.P.I. Subjectes protegits; víctima i perjudicat. Conductes típiques: reproducció, plagi, distribució, comunicació pública, importació, exportació i emmagatzemant. La manca d’autorització i el tipus subjectiu. Conseqüències accessòries. 
2. Patents i models d’utilitat. Pressupostos típics: inscripció registral i absència de consentiment del titular. Marca i nom comercial. 

Insolvències punibles. 
1. Alçament de béns. Ampliació de la seva descripció legal. Consumació del delicte. L’especial protecció de les obligacions “ex delicte”. Referència a la responsabilitat civil derivada d’aquestes infraccions. 
2. Afavoriment de creditors. La responsabilitat de qui autoritza actes de disposició il·lícits. 
3. Concurs delictiu. Convergència de dos sistemes jurídics: el mercantil i el penal. La insolvència dolosa com a tipus central. Els delictes singulars relacionats. 
4. Falsedats comptables als procediments concursals. 

Delictes societaris.
1. Subjecte actiu: “administrador de dret i de fet”. 
2. Falsejar els comptes anuals o altres documents que haurien de reflectir la situació jurídica o econòmica de l’entitat. Perjudici econòmic. 
3. La imposició d’acords abusius. Acord lesiu i majoria fictícia. 
4. Disposicions comunes dels arts. 296 i 297 C.P.

Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
1. Delicte fiscal. Estructura i conducta típica. Resultat. Tipus agreujats. Regularització tributària i efectes penals. Especial referència a la prescripció del delicte fiscal. 
2. Frau a la Seguretat Social. La quantia defraudada com element del tipus: regles específiques per a la seva determinació i càlcul. 
3. Frau de subvencions. 
4. L’incompliment de les obligacions comptables i el seu falsejament. 

Falsedats.
1. Falsificació de moneda i d’efectes timbrats. Targetes de crèdit. Especial referència a la competència de l’Audiència Nacional.      
2. Falsedats documentals. Concepte de document. Modalitats falsàries: falsedat material i falsedat ideològica. Document públic, oficial o mercantil. Falsificació comesa per particular en document privat. 
3. L’ús de documents falsos. 
4. La usurpació de funcions públiques i intrusisme.

Receptació i blanqueig de capitals. Decomís. 

Delictes contra els  drets dels treballadors.
1. Lesions i homicidis per imprudència laboral.
2. Delictes en matèria de condicions laborals. Seguretat i higiene a la feina. 
3. Immigració i treballadors estrangers. 
4. Discriminació laboral, llibertat sindical i dret a la vaga.

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT. CONDUCTES QUE ATEMPTEN CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA

Delictes contra els recursos naturals i el Medi Ambient. 
1. El delicte ecològic. Llei penal en blanc. 
2. La transcendència de l’autorització administrativa. 
3. Delicte ecològic i “ne bis in idem”.
4. Especial referència a la contaminació acústica. 
5. Circumstàncies agreujants de l’art. 326 C.P.
6. Conseqüències accessòries. 
7. Responsabilitat penal dels funcionaris públics en matèria mediambiental. 

Delictes contra l’ordenació del territori. 
1. Delimitació de la intervenció penal i administrativa. 
2. Subjectes actius. Construcció no autoritzada i edificació no autoritzable. Classes de sòl. 
3. Prevaricació urbanística. 

Les organitzacions i grups criminals i terroristes. Conceptes, conductes típiques i penalitat. El seu tractament jurisprudencial. 

Delictes contra la salut pública.
1. Elaboració i subministrament de substàncies nocives per a la salut o productes químics que puguin causar estralls. Medicaments i productes alimentaris. 
-Despatx o subministrament de substàncies nocives, arts. 359 i 360 C.P.
-Medicaments: despatx de medicaments deteriorats o caducats; alteració de la seva composició, quantitat o dosi; imitació o simulació dels mateixos.
-Productes alimentaris i salut dels consumidors. Adulteració amb additius o altres agents.  
2. Tràfic de drogues.
-Estudi legislatiu i jurisprudencial del concepte drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques. 
-Principi d’insignificança i dosi mínima psicoactiva.
-Supòsits d'atipicitat; conductes autoritzades legalment; autoconsum; consum compartit. 
-El tràfic de precursors. 
-Actes preparatoris i “iter criminis”.
-Delicte provocat. 
-La prova pericial química d’anàlisis de la substància.
-Subtipus agreujats. Especial referència a la pertinença a una organització o associació; quantitat de notòria importància; i realització de les conductes en establiments oberts al públic.
-Estudi jurisprudencial de les circumstàncies atenuants aplicables a aquests tipus delictius. Consideració de la figura del “penediment”.       

Delictes contra la seguretat del trànsit.
1. La Llei Orgànica 15/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica el Codi Penal en matèria de seguretat vial. Modificacions introduïdes. 
2. Excessos de velocitat i conducció sota la influència de drogues tòxiques o begudes alcohòliques.  
3. La conducció temerària. Concepte legal de temeritat manifesta. La conducció “suïcida”. 
4. Negativa a la submissió a proves d’alcoholèmia i conducció sense permís o llicència.

DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I CONTRA LA CONSTITUCIÓ I L’ORDRE PÚBLIC. 

Delictes contra l’Administració de Justícia. 
1. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes.
2. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. 
3. Suborn. Suborn actiu i passiu. El transfuguisme retribuït. Especial anàlisi de la relació concursal amb el delicte de tràfic d'influències.          
4. Acusació i denúncia falsa. Simulació de delicte. Fals testimoni. 
5. Obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional; incompareixença; atemptat a la llibertat de les parts. La revelació d’actuacions declarades secretes. 
6. Trencament de condemna

Delictes contra l’Administració Pública.
1. Tràfic d’influències. El prevaliment de l’exercici de les facultats del càrrec i de la relació jeràrquica. La influència en cadena. Concursos. 
2. Malversació de cabals públics. Concepte penal d’efectes o caudals públics. Circumstàncies d’agreujament de la pena. Malversació pròpia i impròpia. Ampliació de l’òrbita de subjectes actius, art. 435 C.P.   
3. Fraus i exaccions il·legals. 
4. Prevaricació i nomenaments il·legals. Resolució arbitrària. Participació. 
5. Prevaricació judicial. Injustícia de la resolució. Prevaricació imprudent. Negativa a jutjar i retard maliciós en l’administració de justícia. 

Delictes contra l’ordre públic.
1. Atemptat a l’autoritat, resistència i desobediència. Comportament típic. Anàlisi jurisprudencial: ampliació de l’àmbit de subjectes passius. 
2. Desordres públics. Actuació en grup. Problemàtica concursal. 

PROVA ORAL Dia 9.7.2024: Constarà de tres preguntes d’un tema o punt del programa, una que escollirà aleatòriament el Tribunal i dues que preparareu vosaltres. Màxim 5 minuts d’exposició per cadascuna d’elles, es valora la síntesi.

Professorat: 
Josep M. Coll Torres. Magistrat. Professor associat Dret Processal UPF.
Josep Grau Gassó. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
Vanesa Riva Anies. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona
Fermín Morales Prats. Advocat
Aniol Frigola Martínez. Fiscal 
Gabriela Boldó Prats. Consultora especialitzada en estratègia jurídica i Membre de la junta directiva i comissionada a Barcelona de l'Institut de Salut Mental de la Advocacia. Ex-Jutgessa substituta.
Javier Rodrigálvarez Biel. Advocat
Emilio Zegrí de Olivar, Advocat
Alessio Castellano, Advocat
Lluis Batlló Buxó-Dulce. Advocat
Pedro Ariche Axpe. Tinent Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Ramón Ragués Vallès. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra
Andres Maluenda Martínez. Advocat
Cristóbal Martell. Advocat
Juan Antonio Loste Madoz. Advocat
Cristina Rodríguez Orriols. Advocada
Oriol Rusca i Nadal. Advocat
Maria Ángeles Fernández Tio. Magistrada Jutjat Instrucció nº 8 de Barcelona 
José Rey Cadenas. Advocat
Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
Maria Antonia Coscollola Feixa. Magistrada Jutjat Instrucció nº 24 de Barcelona 


* Per tal d’obtenir el Diploma és necessari el 80% d’assistència a classe i superar l'avaluació.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu que constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entitat bancària ARQUIA).

Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

* Preguem ens indiqueu, a l'e-mail masters@icab.cat, si escolliu el format Presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per Zoom.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats/des ICAB en els últims 5 anys, ex Màsters d'especialització Icab, EPJ i Persones Associades:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 465€ + 3 quotes mensuals domiciliades (de 415€ cadascuna) d'abril a juny= TOTAL: 1710€

-    Col·legiats/des ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 555€ + 3 quotes mensuals domiciliades (de 430€ cadascuna) d'abril a juny= TOTAL: 1845€

-    Col·legiats/des altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 650€ + 3 quotes mensuals domiciliades (de 450€ cadascuna) d'abril a juny= TOTAL: 2000€

-    No Col·legiats/des ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 700€ + 3 quotes mensuals domiciliades (de 500€ cadascuna) d'abril a juny= TOTAL: 2200€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 1900,00€ 1710,00€
Col·legiats/des Altres Col·legis 2000,00€ 2000,00€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 2050,00€ 1845,00€
No Col·legiats/des ICAB 2200,00€ 2200,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Defensa | Diversos | Penal | Processal | Màsters | Curs

Curs Part Especial Dret Penal: Conductes delictives i qüestions de defensa de cada tipus delictiu (2025)

Informació general

  • 11/03/2025 - 08/07/2025
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Divendres 16 de maig de 14 a 17 hores. Format a escollir: presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per ZOOM.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×