open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Laboral | Màsters | Màster

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2023-2024 FORMAT ON-LINE

Inici: 10/02/2023, format ON-LINE.

Objectius:

 • El caràcter pràctic per l’experiència dels ponents (magistrats i lletrats amb anys d'experiència).
 • L'amplitud del programa en tocar tant els aspectes substantius, processals i de Seguretat Social.
 • El programa més complet per entendre la part substantiva del Dret Laboral i la seva aplicació a la litigació laboral.
 • El mòdul processal és el més complet del mercat.
 • El mòdul de Seguretat Social està impartit pels lletrats de l’Administració i de l’Estat especialistes en cada tema.

Programa:

MÒDUL I. RELACIONS LABORALS: PART GENERAL
Relacions laborals especials.
Dret comunitari europeu en matèria laboral.
Elements d’estrangeria en l’àmbit laboral.
Contractes de treball. Especial consideració dels contractes de durada determinada. Criteris jurisprudencials. Qüestions pràctiques.
Sistemes retributius: El salari: aspectes pràctics. Protecció del salari. Aspectes fiscals. Altres tipus de retribució.
Temps de feina. Control de jornada i horari. Teletreball. desconnexió digital.
Drets fonamentals. Control empresarial i protecció de dades.
Principi d’igualtat i drets de conciliació.
Pla d’igualtat (anàlisi i elaboració).
Poder de direcció de l’empresa: Ius variandi. Mobilitat funcional i geogràfica.
Modificacions substancials de les condicions de treball.
Grups d’empreses. Responsabilitat solidària. Aixecament del vel societari.
Cessió il·legal de treballadors-ETT-Subcontractació i Successió d'Empresa.
Suspensió de contractes de treball: especial consideració de les suspensions per naixement.
Suspensió de contractes i reducció de jornada: especial consideració ERTOs.
Extinció del contracte per voluntat del treballador de l’art. 50 i assetjaments laborals. Indemnització de Danys i Perjudicis.
Extinció del contracte: Acomiadament disciplinari. Acomiadament Objectiu. Acomiadament Col·lectiu.
Salut laboral. Prevenció de riscos.
Negociació col·lectiva. Convenis Col·lectius.
Convenis Col·lectius. Aspectes pràctics.
Sindicats: llibertat sindical. Eleccions sindicals. Garanties dels representants dels treballadors.
Anàlisi i interpretació d’estats financers.
Aspectes tributaris internacionals en relació amb les rendes de treball.
Dret Sancionador Laboral. La Inspecció de Treball.

MÒDUL II. SEGURETAT SOCIAL
Introducció. Què és la Seguretat Social?
Gestió Institucional de la Seguretat Social.
Règim Econòmic-Financer de la Seguretat Social.
Camp d’aplicació i composició del sistema de la Seguretat Social.
Nivell contributiu i no contributiu.
Règim General. Àmbit subjectiu d’aplicació.
Règims especials.
Sistemes especials.
Normes sobre Afiliació, Altes i Baixes de Treballadors.
Procediment i efectes.
Conveni especial i altres situacions assimilades a l'alta.
Inscripció d'empreses.
La cotització a la Seguretat Social.
Subjectes obligats i subjectes responsables.
Naixement i durada de l'obligació de cotitzar.
Bases i tipus de cotització. Especialitats.
La Gestió Recaptatòria.
Concepte, competència i objecte.
Les diferents formes d’extinció dels deutes.
Ajornament i fraccionament dels deutes en matèria de Seguretat Social.
Període voluntari i via executiva.
Acció protectora de la Seguretat Social
Contingències protegides.
Caràcters de les prestacions.
Reintegrament de les prestacions indegudes.
Les millores voluntàries.
Requisits generals del dret a les prestacions. Responsabilitats amb vista a les prestacions per incompliment de les obligacions d'afiliació, alta, baixa i cotització.
Automaticitat i avenç de prestacions.
Protecció per desocupació. Concepte.
Situacions legals de desocupació.
Prestacions per desocupació.
Subsidi assistencial.
Prestacions per mort i supervivència.
Requisits per a les pensions de viduïtat, orfandat i en favor dels familiars.
Prestació d’assistència sanitària, incapacitat temporal, maternitat i risc per embaràs.
Prestació d'incapacitat permanent.
Nivell contributiu: Beneficiaris. Graus. Determinació i quantia.
Nivell no contributiu: Beneficiaris. Requisits. Quantia.
Pensió de jubilació: requisits d’accés, quantia. Jubilació ordinària i modalitats de jubilació anticipada. Compatibilitat de la pensió de jubilació amb la feina.
Complements de l’acció de la Seguretat Social: Retribucions generals i altres percepcions. Fons de pensions.

MÒDUL III. ASPECTES PROCESSALS
Competència de la jurisdicció social.
Les parts processals. Representació i defensa. La intervenció del Fons de Garantia Salarial.
El benefici de la justícia gratuïta. Acumulació d’accions i actuacions
Les reclamacions prèvies a la via judicial i la conciliació administrativa prèvia
Les actuacions processals. Recursos de reposició.
Actes preparatoris i mesures precautòries. El procés ordinari. El procés monitori.
Modalitats processals: L'acomiadament (disciplinari i objectiu). Vacances. Matèria electoral. Classificació professional. Mobilitat geogràfica i modificacions de les condicions de treball. Conciliació de vida personal, familiar i laboral.
L'acomiadament col·lectiu.
Modalitats processals: Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques. Conflictes col·lectius. Reclamació a l’Estat per salaris de tramitació. Procediment d’ofici. Impugnació de convenis. Impugnació d’actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social no prestacionals.
Modalitats processals: Seguretat Social i Accidents de Treball.
L’acte del judici. La conciliació prèvia judicial. Contestació. Reconvenció. La prova.
La sentència. Requisits. Recursos.
El recurs de suplicació: Anunci i formalització. Impugnació. Els recursos de queixa i de revisió. Recursos de reposició.
Recurs de cassació ordinari i el recurs de cassació per a la unificació de doctrina.
Fons de Garantia Salarial.
L’execució de la sentència. Execució provisional. Execució en procediments per acomiadament.
Impugnació dels actes administratius davant la jurisdicció contenció-administrativa
Llei Concursal: aspectes laborals.

MÒDUL IV: MÒDUL RECURSOS HUMANS
PROFESSIONALITZACIÓ RH: Planificació estratègica de la Companyia. Evolució de la Prefectura de Personal. Posició dins de l’organització. Organigrama. Estructura i Organització del Departament de Personal. Pla Integral de Desenvolupament de RRHH.
Grans àrees: Relacions Laborals, Desenvolupament, Administració de Personal i Prevenció de Riscos.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL. VISIÓ SOCIAL: Planificació estratègica. Finalitat i anàlisi del Pla de Desenvolupament. Plans de Carrera, Salarials, de Formació, etc
Elaboració de Professionalgrama.

ADMINISTRACIÓ PERSONAL.VISIÓ JURÍDICA: Contractació: tipus de contractes i estratègia. Salaris: sistemes retributius. Condicions laborals.

 • VISIÓ TÈCNICA: Anàlisi i descripció de llocs de treball. Sistemes de selecció de personal. Incorporació i despenjament. Formació i desenvolupament. Avaluació de l'exercici. Compensació i beneficis.
 • VISIÓ ECONÒMICA: Pressupostos. Ràtios. Indicadors.
 • VISIÓ JURÍDICA: Inspecció de Treball. Formes de resolució de conflictes. Extrajudicial: tècniques de conciliació prèvia, arbitratge, mediació. Procediments judicials

RELACIONS LABORALS. VISIÓ NEGOCIADORA: Negociació col·lectiva. Relacions amb la representació dels treballadors. Pactes.

SITUACIONS CONFLICTIVES: Reestructuracions internes: modificacions de condicions laborals. Reestructuracions externes: extincions de contracte. Reestructuracions complexes: Expedients de regulació d’ocupació

RELACIONS LABORALS INTERNACIONALS: Desplaçaments. Relacions laborals transfrontereres. Grups d’empreses internacionals.

FISCALITAT INTERNACIONAL.

PROCESSOS D'INVESTIGACIÓ INTERNA: ESPECIAL REFERÈNCIA ALS CODIS D'ASSETJAMENT.

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS: Modalitats organitzatives de la prevenció de riscos laborals a l'empresa, implicacions de cadascuna de les modalitats. Drets dels treballadors i representació legal. Avaluacions de riscos i planificació de l’activitat preventiva. Auditories legals i voluntàries (ISO 45001:2018). Responsabilitat empresarial. Responsabilitat social corporativa (vessant social).

EVOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES: La Direcció de l'àrea de persones. Posició dins de l’organització. Soci estratègic. Aportació de valor: D. Ulrich. De la teoria a la pràctica: Lideratge en temps de “Rolling crisis”. Cas aplicat al sector dels serveis. Claus de "remuntada". Futur del lideratge de les persones a les organitzacions. Reptes de l'àrea de persones a l'organització.

Professorat LABORAL: 

Abigail Blanco Cumplido, Advocada
Abraham Cobo Sánchez, Lletrat en cap del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona
Albert Rodriguez Arnaiz, Advocat
Alejandro Malo Ortigosa, Advocat
Ana Maria Monzó Calvo, Inspectora de Treball
Carlos Escribano Vindel, Magistrat 
Carlos González Oliver, Advocat
Eduardo Alemany Romagosa, Advocat
Eduardo Armas González, Lletrat de l’Administració de la Seguretat Social
Emilio Ablanedo Reyes, Cos Superior de Lletrats de la Administración de la Seguridad Social
Emma Gumbert Jordan, Advocada
Enrique García Echegoyen, Advocat
Enrique Moreno Almárcegui, Advocat
Germán López Cobo, Cap de Servei de Conciliacions, Serveis Territorials a Barcelona 
Gonzalo Morales Molina, Economista
Javier Cuesta Sauca, Gabinet Jurídic de la UGT
Jesús Gómez Esteban, Magistrat del Jutjat  Social nº 20 Barcelona
Joan Agustí Maragall, Jutge Sala del Tribunal Superior de Justicia
Jonathan Gallego Montalban, Advocat
José Blasi Navés, Advocat i Assessor Fiscal
Juan Molins García-Atance, Magistrat del Tribunal Suprem
Juan M. Sánchez-Bustamante y de la Herrán, Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social
Lara Vivas Sanz, Advocada
Marc Gallardo Messeguer, Advocat
María Muriel Plaza, Lletrada de l’Administració de Justicia al Jutjat Social nº 15 de Barcelona
Mª Pilar Martín Abella, Magistrada
Marta Chavarria Romero, Lletrada de l'Administració de la Seguretat Social
Marta Urbano Hernando, Lletrada del Jutjat  Social nº 26 de Barcelona
Max Arias Blázquez, Advocat
Miguel Albasanz Sendra, Advocat
Nyra Barreto Gutiérrez. Advocada 
Pablo Baró Martín. Magistrat
Rafael Laraña Cobo, Director Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat Social
Ricardo Morante Esteve, Advocat
Roberto Sánchez Flores, Advocat
Rosa Félix Sánchez Rodríguez, Lletrada del Servei Jurídic de la Seguretat Social, adscrita a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social
Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem
Rubén Doctor Sánchez-Migallón, Advocat 
Salvador Salas Almirall, Magistrat Sala del Tribunal Superior de Justicia
Vanessa Sánchez Balboa, Advocada 
Victor Santa-Bárbara Rupérez, Director Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
Vidal Masramon Carmona. Advocat 

Professorat Mòdul RRHH:

Álex Rodríguez Rodríguez, Professor de l'empresa PREVINT de Prevenció de Riscos
Àngels Postils Lanfranco, Assessora Legal i Tributària
Ana Alós Ramos, Advocada Bufete Uria
Jaime Carbonell Murio, Responsable de Relacions Laborals de HP España
José L. Salido Banús, Advocat i Professor Titular de Dret Laboral de la UB
Juan F. Arza Mondelo, Consultor de empresas, Arza & Legazpi
Julia Cuevas Gemar, Consultora de RRHH
Oscar Cuadrado i Serena, Director Recursos Humans de AREAS  
Rubén Doctor Sánchez-Migallón, AdvocatBufete Cuatrecasas

Títol:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 571.30€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 340€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3291.30€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 690.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 370€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3650.40€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 840€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 420€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4200€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 930€ + 8 quotes mensuals domiciliades (455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4570€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3657,00€ 3291,30€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3657,00€ 3291,30€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3657,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3657,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4056,00€ 3650,40€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4200,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4570,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Laboral | Màsters | Màster

Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB 2023-2024 FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 02/10/2023 - 03/07/2024
 • Dilluns i dimecres de 18 a 20.30 hores. Mòdul IV sobre RRHH en divendres, del 19 de gener al 10 de maig de 2024, 32 hores lectives (de 13 a 15 hores). Aula ICAB.
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×