menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Mediació | Seminari

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2020-2021

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia Formació Especialitzada

 

 

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2020-2021

 

L’objectiu d’aquest Màster d'ADR que organitza l’ICAB és vertebrar al voltant de la Mediació una formació integral del professional en l’àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR), per tal de facilitar una formació pràctica per a mediadors, àrbitres i tots aquells professionals que vulguin especialitzar-se en l’exercici pràctic de la resolució alternativa de conflictes, aprofundint tant en els sistemes alternatius al procés actualment existents i incorporats al nostre ordenament, com en tots aquells que ens arriben des de la pràctica habitual de les legislacions del nostre entorn: negociació, conciliació, sistemes mixts, pràctiques restauratives, dret col·laboratiu... 

Es tracta, doncs, d’un Màster integral en l’àmbit dels ADR, on es pot assolir un aprenentatge acurat dels continguts jurídics, habilitats, eines, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

Un Màster innovador, pioner en la inclusió de l’estudi dels sistemes i tècniques més novedoses i avançades, i que s’adreça a Llicenciats/des i Graduats/es en Dret, altres llicenciatures jurídiques i altres formacions o titulats universitaris de diferents àmbits socials i culturals.

El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic d’una banda, de les tradicionals àrees a desenvolupar: mediació familiar, mediació comunitària, civil i mercantil. D’altra banda, i per primera vegada, aborda l’estudi d’altres matèries i especialitats que demanda la conflictologia social com la mediació esportiva, la mediació penal, la mediació en l’àmbit de la infància i l’adolescència (Llei14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i adolescència), així com la mediació laboral, en l’àmbit de consum, sanitari i assegurances o contenciós-administratiu. Una amplíssima visió global de la mediació completada amb els mòduls que aborden l’estudi dels processos arbitrals en l’àmbit domèstic i internacional i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes.

El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació i arbitratge, mediadors i àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.

Disposarem d’un sistema avaluatiu innovador amb la incorporació d’un Tribunal que avaluarà als alumnes al final de curs. 

Ensenyament de mediació homologable per esdevenir mediador/a registrat/ada del CMDPC.

Comitè científic:

Jordi Casajoana Feliu. Advocat i Mediador.
Núria Flaquer Molinas. Advocada
Carme Guil Roman. Magistrada de l'Audiència Nacional
Cristian Gual Grau. Advocat
David Jurado. Advocat
Frederic Munné Catarina. Advocat
Montserrat Purtí. Advocada i mediadora

A)    BLOC COMÚ DE RESOLUCIO DE CONFLICTES

1.- El conflicte. Tipologies  i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte. 

2.- Tractament i gestió del conflicte. Les persones i el conflicte. Estils personals d’enfrontament. Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant el conflicte. 
 
B)    BLOC ESPECÍFIC DE MEDIACIÓ

MÒDUL GENERAL

1.- La mediació con a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Escoles o models de Mediació; Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu, etc. Integració de models. Clarificació d’interessos i necessitats.  

2.- Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.

3.- La comunicació. Tipus de comunicació (verbal, gestual, gràfica etc). Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés.

4.- Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes. Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencia intencionats en mediació.

5.- Especificitat de la persona mediadora en processos amb gent gran i menors.

6.- Taller pràctic sobre lideratge i meta-habilitats del mediador. 

7.- La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

B.1) MÒDUL II

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR 

1.- Origen i evolució de la mediació familiar. Principis i objectius de la mediació familiar. Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.

2.- Conflictes que es poden general en l’entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres.

3.- Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.

4.- La mediació familiar en l’àmbit internacional. Especial incidència en les parelles mixtes i la sostracció de menors. 

5.- Especificitat de la mediació a l’empresa familiar.

6.- Taller pràctic de mediació familiar.

B.2) MÒDUL III

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIó EN L’ ÀMBIT DEL DRET PRIVAT 

1.- La mediació en l’àmbit de les Institucions i organitzacions. 

2.- La mediació en l’àmbit de l’habitatge. Propietat horitzontal i vertical. La mediació en l’àmbit de les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns. 

3.- Conflictes en l’àmbit de les successions, adopcions, tuteles etc. Les qüestions relacionals.

4.-  La mediació a l’àmbit de la convivència ciutadana. Els Jutges de Pau i la mediació.

5.- Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans.

6.- Taller pràctic per mediar en les acceptacions i adjudicacions d’herències.

B.3) MÒDUL IV

MEDIACIÓ MERCANTIL

1.- La mediació en l’àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’empresa. 

2.- Conflictes entre empreses d’un mateix Estat.

3.- La mediació mercantil d’àmbit internacional.  

4..- La mediació i l’empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’empresa familiar.
(per qui no hagi fet el mòdul familiar) 

5.- Mediació hipotecària i concursal.

6.- La mediació exprés. La mediació on-line. Taller pràctic. Eines i estratègies.

B.4) MÒDUL V

MEDIACIÓ EN L’ ÀMBIT DE L’ ESPORT

Què cal saber per gestionar conflictes a l’esport?

1. Ètica a l'esport
2. Legislació i esport
3. Comportament i esport
4. Emocions i esport
5. Tipologia de conflictes a l'esport
6. Particularitats de diferents disciplines esportives

Quins àmbits del esport cal treballar la gestió dels conflictes?

1. Clubs (tota la seva estructura: directius, jugadors, empleats, grada(socis))
2. Mitjans de comunicació
3. Aficionats i aficions 

Competències del mediador/a Esportiu, eines tècniques i recursos

Projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes des de les Federacions i els Comitès Olímpics

Mediació i  altres tècniques de facilitació en el àmbit esportiu / Arbitratge

MEDIACIÓ  EN L’ÀMBIT SANITARI I ASSEGURANCES 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL

Justícia Restaurativa

-    Procé penal espanyol i victimologia
o    Codi Penal 
o    Llei de Responsabilitat penal del Menor
-    Objectius dels programaes de justícia restaurativa
-    Principis bàsics de la justícia restaurativa
o    Voluntarietat
o    Igualtat
o    Confidencialitat
o    Altres
-    Tipus d'intervencions restauratives
o    Mediació
o    Conferencing
o    Cercle
-    Mediador penal: requisits, control de qualitat
-    Pràctiques de Justícia Restaurativa

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

MEDIACIÓ EN L’AMBIT DEL CONSUM 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE MENORS

•    Tractament específic de l’assetjament i ciberbullying
•    Centres Educatius (Mediació Escolar)
•    Justícia Juvenil (nens i nenes infractors)
•    Menors inimputables
•    Nens i nenes tutelats (mesures protectores)
•    Perfil i competències del mediador/a en el àmbit de la infància
•    Mediació i pràctiques restauratives en el àmbit de infància(centres educatius i tutelars)

MEDIACIÓ EN L’ AMBIT LABORAL 

C)     BLOC ESPECÍFIC D’ARBITRATGE

 C.1 ARBITRATGE INTERN O DOMÈSTIC  

Conveni arbitral i tipus d’arbitratge (aprox. 2 hores): 

- Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa del pacte.

- Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional.

- Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat.

Posada en marxa (aprox. 4 hores):

- Nomenament i acceptació. Recusació.

- Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz.

- Honoraris de l’àrbitre i la provisions de fons.

- Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.

Procediment arbitral (6 hores):

- Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes.

- Mesures cautelars: alternatives.

- Arbitratge i prejudicialitat penal.

- Arbitratge i situació concursal.

- Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial. 

- Taller o assistència a un cas real.

Laude arbitral (2 hores):

- Requisits de forma i contingut del laude.

- Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge.

- Notificació del laude.

C.2 ARBITRATGE INTERNACIONAL

Introducció (aprox. 3 hores): 

- Principis. Idees generals. Modalitats: arbitratge comercial i arbitratge d’inversió.

- Panorama normatiu i panorama institucional. Referència a guidelines i soft law.

- Conflicte de lleis. Llei aplicable al fons i llei aplicable al procediment.

- Importància de la seu. Potencial rol de la jurisdicció.

Dinàmica de l’arbitratge - (aprox. 8 hores): 

- Conveni arbitral: requisits, tipus i contingut. 

- Àrbitres i tribunals

            - Requisits. Independència i imparcialitat.
            - Criteris de selecció
            - Assistents administratius

- Procediment (I):

            - Posada en marxa
            - Constitució del tribunal

- Procediment (II):

            - Acta de missió o equivalents. Case-management conference i ordres processals.
            - Flexibilitat - opcions de configuració del procediment.

- Procediment (III):

            - Prova: Fonts, mecanismes i pràctica
            - Audiències i conclusions.

- Mesures cautelars i arbitratges d’emergència

Laude – (aprox. 5 hores)

- Contingut i modalitats.

- Validesa i nul·litat.

- Reconeixement i execució.

D)    BLOC ESPECIFIC D’ALTRES ADR

D.1 Negociació
D.2 Conciliació
D.3 Dret Col·laboratiu
D.4 Pràctiques restauratives
D.4. LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

4.1 Pràctiques restauratives
a) La comunitat
 

4.2. CONFERENCING

a) Origen
b) Models
c) Metodologia
d) Rol de la persona facilitadora
e) Conferencing en la pràctica
f) Cas Real

4. CERCLES

4.1 Origen 
4.2 Tipologia de Cercles
4.3 Metodologia 
4.4 Rol de la persona facilitadora
4.5 Els Cercles en la pràctica
4.6 Cas real 

D.5 Sistemes mixtes 

E)    BLOC ESPECÍFIC D’EINES ADR – PRÀCTIQUES I SIMULACIONS –

E.1 Focusing 
E.2 Constel·lacions sistèmiques, comunitàries i familiars
E.3 Comunicació no violenta
E.4 Estratègia integrativa per conduir la mediació
E.5 Coaching i PNL

F)    EXAMEN FINAL: UNA SIMULACIÓ DAVANT D’UN TRIBUNAL EXAMINADOR QUE AVALUÏ TANT LES HABILITATS DEL MEDIADOR/ÀRBITRE COM EL PROCÉS DE MEDIACIÓ I/O ARBITRATGE

La superació d’aquest Màster, a més d’ habilitar la formació per accedir als Registres Públics Generalitat i privat del CENTRE ADR ICAB, atorgui la condició/segell de qualitat de “MEDIADOR CENTRE ADR ICAB” (PRESTIGI I MARCA)

La formació és presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col"legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 395€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 5400€

Mde desembre a juliol = TOTAL: 5400€

 

NOTA HORARI:

Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
Alguns Tallers en divendres de 9 a 14 hores.
Durant el mes de maig i juny, ES FARAN CLASSE TAMBÉ DIVENDRES de 18 a 21 hores. Aquell dia no coinciderà amb els tallers.

 

 

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3800,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3800,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,00€ 3800,70€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 4223,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 4223,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Mediació | Seminari

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2020-2021

Informació general

  • 02/11/2020 - 13/07/2021
  • Aula 61 (6ª planta de la Seu ICAB)
  • Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores Alguns Tallers en divendres de 9 a 14 hores. Durant el mes de maig i juny, ES FARAN CLASSE TAMBÉ DIVENDRES de 18 a 21 hores. Aquell dia no coinciderà amb els tallers.
  • Gratuït

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×