open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul V Màster en Dret Fiscal: Impost sobre impost sobre successions i donacions i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Màsters ICAB

Mòdul V Màster en Dret Fiscal: Impost sobre impost sobre successions i donacions i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Horaris:
Del 28 de maig al 9 de juliol de 2025
Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. 
Un divendres al mes de 14 a 17 hores.
Format a escollir: PRESENCIAL o ONLINE

Objectius:

La proposta d'aquesta formació especialitzada en Dret fiscal neix de la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d'aquesta matèria en el seu treball, sol·liciten una formació pràctica en matèria tributària. Aquesta formació té un abast global del sistema tributari adquirint un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic permetent-los resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció d'empreses, diplomats en Ciències empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.
Neix amb els següents objectius:
- Proporcionar un ampli i pràctic coneixement de la fiscalitat en els seus àmbits estatal, autonòmic i local.
- Dissenyar solucions tributàries apropiades pels negocis jurídics i econòmics del món de la persona i l'empresa.
- Conèixer els elements fonamentals del tribut i els procediments de relació entre l'Administració i els obligats tributaris.
- Interactuar amb ponents vinculats al món dels despatxos professionals, l'Administració tributària, l'assessorament independent i la Universitat.


Programa

Regulació de l'impost sobre successions i donacions a Catalunya. Anàlisi de l'última jurisprudència i doctrina administrativa
1. MARC NORMATIU I D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2. L'HERÈNCIA I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES PER CAUSA DE MORT
 1. Concepte.
 a. Herència, llegat i altres títols successoris
 b. Contractes d'assegurances
 2. Suposats de no subjecció
 3. Data de meritació
 4. Contribuents. Obligats tributaris
 5. Base imposable
 a. Determinació de la base imposable
 b. Regles de liquidació: efectes de la partició de l'herència
 c. La renúncia i els seus efectes
 d. Assegurances de vida
 6. Base liquidable: reduccions
 7. Càlcul de la quota
 a. Quota íntegra
 b. Càlculs especials. La nua propietat
 8. Deducció de la quota. Doble imposició internacional
 9. Competència

3. LA DONACIÓ I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES ENTRE VIUS
 1. Fets subjectes
 a. La donació en general
 b. Altres negocis jurídics gratuïts entre vius
 c. Donacions especials
 2. Data de meritació
 3. Contribuents. Obligats tributaris
 4. Base imposable
 a. Determinació de la base imposable
 b. Regles de liquidació
 5. Base liquidable: reduccions
 a. Legals
 b. Altres beneficis fiscals
 6. Càlcul de la quota
 a. Quota íntegra
 b. Càlculs especials. La nua propietat
 7. Competència

4. GESTIÓ DE L'IMPOST. ASPECTES FORMALS
 1. Tramitació prèvia a la liquidació de l'herència
 2. Models d'autoliquidació de l'impost
 a. Especificitat de cada model
 b. Dades a incorporar
 3. Termini de presentació
 a. Presentació voluntària
 b. Recàrrecs
 c. Pròrroga del termini de presentació (modalitat successions)
 d. Suspensió del termini de presentació (modalitat successions)
 4. Pagament de la quota tributària
 a. Lloc
 b. Forma
 c. Fraccionaments i ajornaments
 d. Liquidació parcial
 e. Supòsits especials de pagament
 i. Amb diners de l'herència
 ii. Amb el lliurament de béns culturals
 iii. Amb el lliurament de béns immobles de l'herència
 5. Presentació de l'autoliquidació i documentació complementària

5. ANÀLISI DE L'ÚLTIMA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA SOBRE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats
1. Introducció a l'impost
• Breu recordatori
2. Naturalesa i contingut
• 2.1 Principis de qualificació
• 2.2 Incompatibilitats
• 2.3 Pluralitat convencions
• 2.4 Efectes de les condicions: suspensives i resolutòries
• 2.5 Diferenciació exempció/no subjecció
3. Transmissions patrimonials
• 3.1 Fet imposable
• 3.1.1 Transmissions i figures equiparades
• 3.1.2 Constitució de drets reals: préstecs, fiances, arrendaments, pensions
• 3.1.3 Delimitació amb l'IVA: primera i segona transmissió
• 3.2 Tipus vigents:
• 3.2.1 Requisits dels tipus reduïts
• 3.2.2 Bonificacions. Requisits per a la seva aplicació
4. Operacions societàries
• 4.1 Fet imposable
• 4.2 Figures equiparades
• 4.2.1 Contracte de comptes en participació
• 4.2.2 Constitució comunitat de béns
• 4.2.3 Copropietat vaixells
4.3 Determinació de les operacions no subjectes/exempts
4.4 Base imposable: constitució/augmento/reducció/dissolució
5. Actes jurídics documentats
• 5.1 Fet imposable
• 5.2 Determinació de la base imposable
• 5.3 Requisits
• 5.4 Documents notarials
• 5.5 Documents administratius
• 5.6 Documents mercantils
6. Benefici fiscals
• 6.1 Exempcions subjectives
• 6.2 Exempcions objectives: anàlisi de les més habituals
7. Obligacions formals

Professorat:

M. Cristina Arranz Martín, Advocada. Tècnic superior del servei datenció al contribuent 
Silvia Cano Arteseros, Inspectora tributaria de la Generalitat de Catalunya

Comitè Científic:
Silvia Cano Arteseros, Inspectora tributaria de la Generalitat de Catalunya
Jose M. Tovillas Morán, Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

 


* Per tal d’obtenir el Diploma del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció: 
Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades. 

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 639,00€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 709,20€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 820,00€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 895,00€


Format a escollir: presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per ZOOM. 
* Preguem ens indiqueu, a l'e-mail masters@icab.cat, si escolliu el format Presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per Zoom.

 

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul V Màster en Dret Fiscal: Impost sobre impost sobre successions i donacions i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Informació general

  • 28/05/2025 - 09/07/2025
  • Aules ICAB
  • 18 h.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×