open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 2 al 7 de julio de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

08/07/2022

Extracto de resolución de 6 de julio de 2022, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2022

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-B-2022-22245.pdf

Publicat al BOE de 08-07-2022

El plazo para la presentación de candidaturas será de tres meses, y comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, salvo para las propuestas que efectúen los miembros del Jurado, que podrán ser formuladas, directamente durante la primera reunión que celebren para la concesión del premio.

Extracto de la Resolución del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, de Género y sobre Mujeres, para el año 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-B-2022-22249.pdf

Publicat al BOE de 08-07-2022

Plazo. Presentación de solicitudes. Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria de las Subvenciones en el Boletín Oficial del Estado.

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/2139/2022, de 21 de juny, per la qual es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny per a l'any 2023 (ref. BDNS 637607).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8705/1918080.pdf

Publicat al DOGC de 08-07-2022

Les sol·licituds es poden presentar des del 15 de novembre de 2022 fins al 15 de desembre de 2022 a les 11.59 h (GMT + 1.00).

FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA (INCYDE).

La Fundación INCYDE informa de la posibilidad de participar como Organismo Beneficiario para el desarrollo del proyecto "Incubadoras de alta tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes", en la Comunidad Autónoma de Cataluña. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-B-2022-22199.pdf

Publicat al BOE de 07-07-2022

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde la fecha de publicación en el presente Boletín Oficial. La fecha y hora límite se publicará en la web de la Fundación INCYDE el mismo día de publicación del anuncio. Las candidaturas se presentarán telemáticamente, a través de la página web mencionada anteriormente.

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

RESOLUCIÓ XGO/2142/2022, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'exercici 2022-2023 (ref. BDNS 637546).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917832.pdf

Publicat al DOGC de 07-07-2022

El termini de presentació de les sol·licituds de les dues línies de subvencions és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

RESOLUCIÓ JUS/2128/2022, de 27 de juny, per la qual es convoquen els Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2022 a treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, impulsats per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp (ref. BDNS 637081).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917900.pdf

Publicat al DOGC de 07-07-2022

El termini de presentació de les sol·licituds, pel que fa als premis de les categories A i B, és de 30 dies hàbils comptats de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores. Pel que fa al premi de la categoria C, no s'ha de presentar cap sol·licitud, ja que les candidatures seran proposades, indistintament, per membres del ple de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista o per membres del jurat, tal com estableix el punt 5 de les bases reguladores

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT

ANUNCI sobre convocatòria del XL Premi Reina Sofia de Composició Musical 2022.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8704/1917812.pdf

Publicat al DOGC de 07-07-2022

Les obres hauran d'ésser lliurades abans del 31 de desembre de 2022, al domicili social de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Diagonal 549, 5a planta, Barcelona.

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22071.pdf

Publicat al BOE de 06-07-2022

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto.

Extracto de la Orden de 30 de junio de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas del sector pesquero

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22073.pdf

Publicat al BOE de 06-07-2022

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», en el registro electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede electrónica (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/ seMAPA), según los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Extracto de Resolución de 1 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convocan becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22075.pdf

Publicat al BOE de 06-07-2022

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 19 de agosto de 2022, contados a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la resolución de 24 de Junio de 2022 de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas por fondos de la Unión Europea

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22076.pdf

Publicat al BOE de 06-07-2022

Las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN JOSÉ CELMA PRIETO

Premio de Economía Rey de España.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22087.pdf

Publicat al BOE de 06-07-2022

Todas las propuestas se dirigirán la "Fundación José Celma Prieto", calle Oquendo, 23, planta 3.ª, puerta C - derecha, en 28006 Madrid (España) o bien a la página web habilitada www.premiodeeconomia.org y deberán recibirse antes del 31 de octubre de 2022.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/2101/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d'accions formatives no regulades com a certificats de professionalitat (SOC-FI) (ref. BDNS 636344).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8703/1917548.pdf

Publicat al DOGC de 06-07-2022

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza el 31 d'octubre de 2022. En cas de tramitar l'alta d'una nova especialitat, per emetre la resolució favorable, si s'escau, cal que l'especialitat hagi estat incorporada al Catàleg d'especialitats formatives amb data màxima del 15 de desembre de 2022.

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

ACORD 49/2022, de 25 de maig, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'obre la convocatòria dels XXXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual (ref. BDNS 635906).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8703/1917544.pdf

Publicat al DOGC de 06-07-2022

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21978.pdf

Publicat al BOE de 05-07-2022

Las candidaturas podrán ser presentadas en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf

Publicat al BOE de 05-07-2022

Las candidaturas podrán ser presentadas en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21980.pdf

Publicat al BOE de 05-07-2022

Las candidaturas podrán ser presentadas en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se convocan los premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2022

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21984.pdf

Publicat al BOE de 05-07-2022

Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 1 de julio de 2022 de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal 2022

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21985.pdf

Publicat al BOE de 05-07-2022

Plazo presentación de solicitudes. Será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución de Convocatoria de la Subvención en el B.O.E.

RESOLUCIÓ EMT/2094/2022, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 "Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 636590).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8702/1917464.pdf

Publicat al DOGC de 05-07-2022

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, incloent-hi la documentació annexa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del quinzè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya (ref. BDNS 636736).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8702/1917367.pdf

Publicat al DOGC de 05-07-2022

El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/2001/2022, de 22 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música d'alt interès cultural (ref. BDNS 635468).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8702/1917440.pdf

Publicat al DOGC de 05-07-2022

El període per presentar sol·licituds és del 6 al 19 de juliol del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, per la qual s'obre la 2a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 636440).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8702/1917385.pdf

Publicat al DOGC de 05-07-2022

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 12 al 27 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/2032/2022, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 635324).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8701/1917283.pdf

Publicat al DOGC de 04-07-2022

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

5.1.1 Per la línia de Cupons Innovació el termini anirà des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2022.

5.1.2 Per la línia de Cupons Indústria 4.0 (Diagnosi Indústria 4.0 i Assessorament en la implantació Indústria 4.0) el termini anirà des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2022.

5.1.3 Per la línia de Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) el termini anirà des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 15 de novembre de 2022.

5.1.3 Per la línia de Cupons Internacionalització (Export Manager, Plans de promoció internacional i e-trade) el termini anirà des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 28 d'octubre de 2022.

5.2 Aquests terminis es podran escurçar en el moment en el que les sol·licituds presentades cobreixin el pressupost previst a l'article 4.1 d'aquesta Resolució, i es donarà coneixement del tancament de la convocatòria mitjançant publicació de la corresponent comunicació a la pàgina web d'ACCIÓ, a l'adreça (http://accio.gencat.cat).

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/2035/2022, de 23 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2022- 2023 (ref. BDNS 636104).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8701/1917285.pdf

Publicat al DOGC de 04-07-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 5 de juliol al 4 d'octubre del 2022. El dia 4 d'octubre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, CENTRE D'ENSENYAMENT TÈCNIC SUPERIOR

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria 2022-2023 d'ajuts a la formació de l'Institut Químic de Sarrià, CETS Fundació Privada (IQS).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8701/1917245.pdf

Publicat al DOGC de 04-07-2022

Alumnes de nou accés

Per sol·licitar una Beca IQS Grau Excel·lència Acadèmica cal presentar a la Secretaria General d'IQS (Via Augusta, 390, 08017 Barcelona) de forma presencial o de manera digital a secretaria.beques@iqs.edu abans del 12 de juliol de 2022 a les 23.59h, la següent documentació:

Per sol·licitar una Beca IQS Grau Ajut Familiar a més de la documentació indicada en l'apartat anterior, cal lliurar a la Secretaria General d'IQS (Via Augusta 390, 08017 Barcelona) de manera digital a secretaria.beques@iqs.edu abans del 12 de juliol de 2022 a les 23.59h,

Extracto de la Orden de 9 de junio de 2022 de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se hace pública la convocatoria de becas para la formación en el Instituto Geográfico Nacional

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-B-2022-21646.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2022

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado ".

Extracto de la ORDEN, de 27 de junio, por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-B-2022-21647.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2022

Plazo de Solicitud. Se iniciará a los 10 días contados a partir de la publicación del extracto de esta orden y finalizará el 15 de septiembre de 2022.

Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2022, por la que se convocan ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en eventos audiovisuales internacionales celebrados entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de octubre de 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-B-2022-21651.pdf

Publicat al BOE de 02-07-2022

Plazos de presentación de solicitudes: Los plazos de presentación de solicitudes serán:

  1. a) Para el procedimiento de selección relativo a los eventos que finalizaron entre el 1 de enero de 2022 y el día de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, diez días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
  2. b) Para el procedimiento de selección relativo a los eventos que se celebren o finalicen entre el día siguiente al de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y el 31 de octubre de 2022, diez días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de finalización de cada evento.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×