open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 9 al 14 de abril de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

19/04/2022

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1036/2022, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (ref. BDNS 620488)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901555.pdf
Publicat al BOE de 14-04-2022
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 23 de maig de 2022.

Extracto de la Orden de 12 de abril de 2022 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf 
Publicat al BOE de 13-04-2022
El plazo de presentación comenzará desde el día 25 de abril de 2022 y finalizará el día 17 de mayo de 2022.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/969/2022, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2022-2023 (ref. BDNS 619541) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901139.pdf 
Publicat al DOGC de 13-04-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 14 d'abril al 3 de maig del 2022. El dia 3 de maig es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1030/2022, de 5 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2022 (ref. BDNS 619764) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901130.pdf 
Publicat al DOGC de 13-04-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 14 d'abril al 3 de maig del 2022. El dia 3 de maig del 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14h.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2022, per la qual s'obre la 2a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (ref. BDNS 620032) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901196.pdf 
Publicat al DOGC de 13-04-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 29 d'abril al 28 de juny de 2022, ambdós inclosos.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2022, per la qual s'obre la 2a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 620036) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8647/1901284.pdf 
Publicat al DOGC de 13-04-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 2 de maig al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Extracto de la Orden de 8 de abril de 2022, por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, correspondientes a cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares soportados durante el año 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11678.pdf 
Publicat al BOE de 12-04-2022 
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación requerida comenzará el 9 de mayo y finalizará el 17 de junio de 2022, ambos inclusive.

Extracto de la Orden de 4 de abril de 2022, por la que se convocan las ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11699.pdf 
Publicat al BOE de 12-04-2022
El plazo de presentación de solicitudes, por vía electrónica, será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado". 
El plazo de petición de clave, por vía electrónica, en caso de que sea necesario, será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado" y terminará a las veintitrés horas con cincuenta y nueve segundos (23:59 horas), hora de España peninsular, del día referido. Una vez recibida la confirmación de clave, el solicitante deberá completar su solicitud dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

Extracto de la Orden de 7 de abril de 2022 del Ministro de Consumo por la que se convocan subvenciones para su concesión a las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores en el ejercicio 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11700.pdf 
Publicat al BOE de 12-04-2022 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas completas, de matrícula y de alojamiento para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en sus sedes durante el año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-B-2022-11702.pdf 
Publicat al BOE de 12-04-2022 
El plazo de presentación de solicitudes abarca desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado hasta el día 3 de mayo de 2022.

RESOLUCIÓ EMT/1015/2022, de 6 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria 2022 de subvencions per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat (ref. BDNS 620092) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900850.pdf 
Publicat al DOGC de 12-04-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ EMT/1016/2022, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) (ref. BDNS 620093)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900916.pdf 
Publicat al DOGC de 12-04-2022
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ PRE/978/2022, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 619351) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900592.pdf 
Publicat al DOGC d’11-04-2022 
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/980/2022, de 5 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2022 (ref. BDNS 619743) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900635.pdf 
Publicat al DOGC d’11-04-2022 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 23 de maig de 2022, inclòs.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/981/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de difusió de la recerca en l'àmbit de les lletres catalanes per a l'any 2022 (ref. BDNS 619015) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900663.pdf 
Publicat al DOGC d’11-04-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 28 d'abril del 2022. El dia 28 d'abril es poden presentar sol·licituds fins les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/982/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2022 (ref. BDNS 619002) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900512.pdf 
Publicat al DOGC d’11-04-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 28 d'abril del 2022. El dia 28 d'abril del 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/983/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2022 (ref. BDNS 618988) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900488.pdf 
Publicat al DOGC d’11-04-2022 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 28 d'abril del 2022. El dia 28 d'abril del 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/984/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l'arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2022 (ref. BDNS 618989) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900621.pdf 
Publicat al DOGC d’11-04-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 28 d'abril del 2022. El dia 28 d'abril del 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión del premio de teatro para autores noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11359.pdf 
Publicat al BOE de 09-04-2022
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 4 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la creación literaria correspondientes al año 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11360.pdf 
Publicat al BOE de 09-04-2022
El plazo de formalización de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas para la preparación y gestión de proyectos europeos 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11361.pdf 
Publicat al BOE de 09-04-2022
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 28 de abril de 2022 y finalizará el día 12 de mayo de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN CULTURAL IPROC.- La Fundación convoca su Programa de Ayudas al Estudio para estudiantes en edad escolar. La información completa está disponible en la web de la Fundación www.fundacioniproc.org desde el 19 de abril de 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11381.pdf 
Publicat al BOE de 09-04-2022
Recepción de solicitudes a través de la web, hasta el 19 de mayo de 2022.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES.- La Fundación convoca su Programa de Ayudas al Estudio para estudiantes en edad escolar. La información completa está disponible en la web de la Fundación www.fundacionintes.org desde el 19 de abril de 2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11382.pdf 
Publicat al BOE de 09-04-2022 
Recepción de solicitudes a través de la web, hasta el 19 de mayo de 2022.

Share

It may interest you

  • Biblioteca

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×