menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades

Publicada en el BOE del 13/4/2021. Entrada en vigor: 3 de maig de 2021

03/05/2021

Aquesta Llei té per objecte transposar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2017/828 de el Parlament Europeu i de Consell de 17 de maig de 2017 per la qual es modifica la Directiva 2007/36 / CE pel que fa a el foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

Modifica diverses lleis: Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva. (Se suprimeix el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 de l'art. 46.1, s'introdueixen els arts. 47 ter i 47 quater); Codi de Comerç; Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol; Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva. (S'introdueixen dos nous articles 67 bis i 67 ter); Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes; Text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre; i Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. (S'afegeix una lletra d) a l'art. 93.1).

La llei incorpora novetats normatives en matèria de govern corporatiu i de funcionament dels mercats de capitals. Així, es modifica el primer apartat de 'l'article 225 del Text refós de la Llei de societats de capital per reforçar el deure de diligència dels administradors, d'acord amb les exigències de la bona govern corporatiu. També, el primer apartat de l'article 529 bis del Text refós de la Llei indicada per establir que els consellers de les societats cotitzades han de ser necessàriament persones físiques. Aquesta modificació obeeix a raons de transparència i bon govern corporatiu. D'altra banda, la Llei introdueix les «accions de lleialtat» amb vot addicional, permetent a les societats cotitzades contemplar-les en els seus estatuts socials. D'aquesta manera, es permet que els estatuts atorguin drets de vot addicionals a les accions que hagi mantingut la seva titular ininterrompudament durant un període de temps mínim de dos anys.

A més, es modifica el codi de Comerç per avançar en la promoció i foment de la participació dels treballadors en les empreses

La llei també introdueix una sèrie de modificacions en la pròpia Llei de societats de capital amb l'objectiu principal de fer més simples i àgils els processos de captació de capital en el mercat per part de societats cotitzades i de companyies amb accions admeses a negociació en sistemes multilaterals de negociació. D'una banda, es redueix de quinze a catorze dies naturals, el termini mínim per a l'exercici de el dret de subscripció preferent. D'altra banda, per a l'exclusió de el dret de subscripció preferent en societats cotitzades, es requereix amb caràcter general l'informe de l'expert independent que preveu l'article 308, sempre que el consell d'administració elevi una proposta per emetre accions o valors convertibles amb exclusió de l' dret de subscripció preferent per un import superior al 20 % del capital. Això implica que, per a emissions per import inferior a l'20% del capital, se suprimeix amb caràcter general l'exigència d'informe d'expert independent diferent de l'auditor de comptes designat pel Registre Mercantil, l'abast i virtualitat és menys rellevant en els augments de capital de societats cotitzades. L'informe de l'expert només caldrà en dos casos excepcionals: d'una banda, quan el valor de mercat no resulti prou representatiu de la valor raonable i, d'una altra, quan l'interès social exigeixi, no només l'exclusió de el dret de subscripció preferent, sinó també l'emissió de les noves accions a un preu inferior a el valor raonable. La societat cotitzada, podrà, no obstant això, obtenir voluntàriament l'informe.

Pel que fa a la delegació en els administradors de la facultat d'augmentar el capital amb exclusió de el dret de subscripció preferent, es limita a un màxim de l'20% del capital i es distingeix la figura del capital autoritzat de la mera atribució als administradors de la facultat de fixar la data i altres condicions de l'augment.

Es permet amb caràcter general el lliurament i transmissió de les noves accions un cop atorgada l'escriptura d'execució de l'augment i abans de la inscripció. Això sense perjudici de la inscripció posterior de l'augment de capital que, com la de la pròpia constitució de la societat, segueix naturalment sent obligatòria. Igualment, se suprimeix per a les societats cotitzades la necessitat de fer constar en l'acord d'emissió la possibilitat de subscripció incompleta com a requisit per a l'eficàcia de l'augment.

Pel que fa a les ampliacions de capital es preveu que el règim modificat proposat sigui també aplicable a les companyies les accions es negocien en sistemes multilaterals de negociació, així com a les que emetin noves accions en les ofertes dirigides a la seva admissió a negociació a mercats regulats o a la seva incorporació a aquests sistemes. Es tracta de facilitar que aquestes puguin igualment captar capital en el mercat de la manera més eficient.

A més, es modifica l'article 495, que clarifica el règim legal aplicable a les societats espanyoles exclusivament cotitzades en mercats de valors estrangers.

D'altra banda, es modifica la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, per a incloure l'informe anual de remuneracions dels consellers entre la informació l'existència de comprovar l'auditor a l'analitzar l'informe de gestió de les societats cotitzades.

S'adapta el Text refós de la Llei del Mercat de Valors al Reglament (UE) núm. 2017/1129 de Parlament Europeu i de Consell, de 14 de juny de 2017, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat i pel qual es deroga la Directiva 2003/71 / CE. S'eleva a 8 milions d'euros de l'import en les ofertes públiques de venda a partir de el qual és obligatori elaborar i publicar fullet, llevat del cas de el sector d'entitats de crèdit, per a les que el llindar ha de romandre en cinc milions d'euros atenent a la complexitat de la seva activitat i estructura com a emissors. A més, la CNMV tindrà la facultat d'exigir fullet quan l'emissió no superi els llindars esmentats, i la complexitat de l'emissor o de l'instrument financer en qüestió així ho aconsellin. S'adapta el canal de comunicació d'infraccions a la CNMV per incloure l'esmentat Reglament europeu entre les matèries l'incompliment pot ser objecte de comunicació; la consideració de la CNMV com a autoritat competent, a la qual a més es reconeix explícitament la seva responsabilitat en l'autorització del fullet.

També se suprimeix l'article 120 del Text refós de la Llei del Mercat de Valors per eliminar l'obligació de les empreses les accions cotitzen en mercats regulats de publicar informació financera trimestral. No obstant això, es modifica també l'article 234.2, relatiu a les facultats d'intervenció de la CNMV, amb la finalitat que aquesta pugui exigir la publicació d'informacions de caràcter trimestral en l'exercici de la seva funció de comprovació de la informació periòdica.

També regula aquesta Llei les obligacions dels administradors de comunicar participacions significatives d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 596/2014 de el Parlament Europeu i de Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre l'abús de mercat, de tal manera que ja no cal que comuniquin aquestes participacions d'acord amb l'article 125.5 del Text refós de la Llei del Mercat de Valors. Així s'evita la duplicitat de l'obligació d'informació per part dels administradors,

Es modifica la disposició addicional setena del Text refós de la Llei del Mercat de Valors per a exceptuar de l'obligació d'elaborar l'informe anual de govern corporatiu a les entitats emissores de valors diferents de les societats anònimes cotitzades.

Finalment, es modifica la disposició addicional setena del Text refós de la Llei de societats de capital per actualitzar l'enumeració de preceptes que es consideren normes d'ordenació i disciplina de mercat de valors i que, per tant, es troben sota la supervisió de la CNMV.

S'estableix un règim transitori específic per a l'aplicació de les modificacions en la Llei de societats de capital.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×