open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 31 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 31 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

13/01/2023

RESOLUCIÓ PRE/16/2023, de 10 de gener, de convocatòria del XXXV Premi Internacional Catalunya. 
Amb la finalitat d'homenatjar les persones que contribueixen decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món, es va crear el Premi Internacional Catalunya, mitjançant l'Acord del Govern de data 17 d'abril de 1989, que va aprovar-ne les bases i la primera convocatòria. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949063.pdf
Publicat al DOGC de 12-01-2023
La presentació de candidatures s'ha de fer per mitjans electrònics, a través de Tràmits gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/6002), des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins el dia 1 de març de 2023.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA RESOLUCIÓ REU/13/2023, de 9 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) per a l'any 2022 (ref. BDNS 669214). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949067.pdf 
Publicat al DOGC de 12-01-2023
El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el 16 de gener de 2023 i finalitza a les 14.00 hores (hora local de Barcelona) del 16 de febrer de 2023.

RESOLUCIÓ ACC/4219/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665691). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949093.pdf 
Publicat al DOGC de 12-01-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

RESOLUCIÓ ACC/4220/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 665450). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8831/1949107.pdf 
Publicat al DOGC de 12-01-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2023 de ICEX España Exportación E Inversiones, E.P.E. por la que se convoca la segunda convocatoria para la concesión de subvenciones del "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportación E Inversiones, E.P.E. en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-866.pdf 
Publicat al BOE d’11-01-2023
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se cerrará a los 2 meses (a las 23:59:59 hora peninsular en España) a contar también desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el mencionado Boletín. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.

Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2023, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf 
Publicat al BOE d’11-01-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID para ciudadanos de países de América Latina, África y Asia 2023-2024. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-B-2023-803.pdf
Publicat al BOE de 10-01-2023
Plazo de presentación de solicitudes.

Programa MASTER: becas para realizar un máster presencial en España para empleados públicos y personal integrado en los sistemas públicos de países de América Latina y Filipinas, incluidos en las estrategias bilaterales del vigente Plan Director de la Cooperación Española. Anexo I de la convocatoria. Del 24 de enero al 10 de febrero de 2023.

Programa AFRICA-MED: becas para estancias formativas y de investigación en España para ciudadanos de países de África y Oriente Medio, incluidos en las estrategias bilaterales del vigente Plan Director de la Cooperación Española o receptores de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Anexo II de la convocatoria. Del 24 de enero al 10 de febrero de 2023. Programa ESCUELA DIPLOMATICA: becas para ciudadanos de América Latina, África, Oriente Medio y Filipinas, para realizar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de España. Anexo III de la convocatoria. Del 7 al 22 de marzo de 2023.

Programa MUSICA: becas de formación musical de excelencia para ciudadanos iberoamericanos en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Anexo IV de la convocatoria. Del 17 al 28 de abril de 2023.

Programa ASALE: becas para realizar un máster en lexicografía hispánica y estancias de colaboración formativas en las sedes de las Academias de la Lengua Española asociadas a la Real Academia Española (RAE), para ciudadanos de Hispanoamérica, Estados Unidos de América, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Anexo V de la convocatoria. Del 7 al 22 de marzo de 2023.

El régimen horario del cómputo de plazos se establecerá de acuerdo con el calendario, fecha y hora oficial publicado en la Sede Electrónica de la AECID. Todos los plazos finalizarán los días especificados a las 13:00:00 horas del registro telemático de la AECID.

CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE LES ARTS.-RESOLUCIÓ CLT/4171/2022, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8829/1948793.pdf 
Publicat al DOGC de 10-01-2023
El termini de presentació de les candidatures s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es tanca el 10 de febrer del 2023.

Consejo General de la Abogacía Española.- III Premios Igualdad de la Abogacía.- El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha constituido los Premios a la lucha por la Igualdad, que pasarán a denominarse “Premios Igualdad de la Abogacía”, con el fin de reconocer públicamente la labor de quienes desde su posición en el ejercicio de la Abogacía, o en estrecha relación con este ámbito, ya sean personas físicas o jurídicas, o sus organizaciones, trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo o género y para avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva, entre mujeres y hombres. 
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Premios-Igualdad-Abogacia.pdf 
Publicat al lloc web del Consejo General de la Abogacía Española 
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 16 de enero de 2023

RESOLUCIÓ PRE/5/2023, de 2 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la dinovena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, corresponent a l'any 2023. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8828/1948746.pdf 
Publicat al DOGC de 09-01-2023
Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, i altres institucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb aquest Premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del jurat. Excepcionalment, es poden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'ecologia. Les candidatures s'han d'argumentar (amb carta o nota raonada) i s'han d'acompanyar d'un currículum. La presentació de candidatures s'ha de fer per mitjans electrònics, a través de Tràmits gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/5406), i en el termini màxim de 5 mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de becas de prácticas 2023 para nacionales españoles que estén en posesión del título del "Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales" impartido en la Escuela Diplomática, y del título del "Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional" impartido en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-398.pdf 
Publicat al BOE de 05-01-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Centros de Educación Ambiental" durante 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-403.pdf 
Publicat al BOE de 05-01-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado y finalizará el 6 de febrero de 2023.

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 del Ministerio de Universidades, por la que se convocan, por tramitación anticipada, los premios del XXXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" de Introducción a la Investigación Científica 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-404.pdf 
Publicat al BOE de 05-01-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 por la que se aprueba por tramitación anticipada la convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario correspondiente al año 2022, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-405.pdf 
Publicat al BOE de 05-01-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de enero al 15 de febrero de 2023 a las 14 horas (horario peninsular) ambos inclusive.

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 por la que se aprueba la convocatoria 2022 de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-238.pdf  
Publicat al BOE de 03-01-2023
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 10 de enero hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 por la que se aprueba por tramitación anticipada la convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-239.pdf 
Publicat al BOE de 03-01-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día posterior a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado hasta el 31 de enero de 2023, ambos inclusive.

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención SocioSanitaria para 2023. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24644.pdf 
Publicat al BOE de 31-12-2022
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2023.

Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41295.pdf
Publicat al BOE de 31-12-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, computándose desde el 10 de enero de 2023 hasta el 6 de febrero de 2023.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×