open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 10 al 16 de septiembre de 2022

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 10 al 16 de septiembre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

16/09/2022

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA.- RESOLUCIÓ JUS/2665/2022, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de les mesures penals, la reinserció i l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català, l'ordenament jurídic i la ciència forense que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2023 (ref. BDNS 647051). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8753/1926801.pdf 
Publicat al DOGC de 15-09-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27675.pdf
Publicat al BOE de 14-09-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas a redes de investigación. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27679.pdf 
Publicat al BOE de 14-09-2022
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 22 de septiembre de 2022 y finalizará el día 11 de octubre de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA.- RESOLUCIÓ JUS/2706/2022, de 30 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques destinades a la preparació d'oposicions per a l'accés a les carreres judicial i fiscal que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2022 (ref. BDNS 647500). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926675.pdf 
Publicat al DOGC de 14-09-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA.- ANUNCI sobre convocatòria del Programa Pla Internacional de Promoció, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de la Unió Europea, a la Fira Medica-Compamed Düsseldorf 2022. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926735.pdf 
Publicat al DOGC de 14-09-2022
El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre, a les 12.00 hores del dia hàbil següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà a les 12.00 hores del dia 14 d'octubre de 2022.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA.- ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la promoció de productes de turisme sostenible a la Mediterrània en el marc del Projecte RESTART MED!, cofinançat pel Programa de Cooperació Transfronterera de la Conca Mediterrània ENI CBC MED. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926701.pdf 
Publicat al DOGC de 14-09-2022
El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el 14 de setembre 2022 coincidint amb la publicació en el DOGC de l'anunci d'aquesta convocatòria i estarà oberta durant un mes, sent el 14 d'octubre 2022 el darrer dia per presentar la sol·licitud.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència (ref. BDNS 647401). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926771.pdf 
Publicat al DOGC de 14-09-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base novena, sigui del 19 de setembre de 2022 al 19 d'octubre de 2022.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2022, per la qual s'obre la 3a convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior (ref. BDNS 647400). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8752/1926665.pdf
Publicat al DOGC de 14-09-2022
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base novena, sigui del 19 de setembre al 19 d'octubre de 2022.

FUNDACIÓN UNIVERSIA.- Programa de Becas Fundación Universia. Fundación Universia lanza su programa de Becas Fundación Universia para estudiantes con discapacidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-B-2022-27626.pdf 
Publicat al BOE de 13-09-2022
Las solicitudes para las becas de formaciones de FP medio y superior, Grado, Máster y Doctorado deberán ser presentadas, a Fundación Universia, con fecha límite de 3 de Octubre del 2022 a las 23:00 (hora peninsular).

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .- RESOLUCIÓ CLT/2704/2022, de 6 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8751/1926431.pdf 
Publicat al DOGC de 13-09-2022
El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 29 de setembre del 2022. El dia 29 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA.- La Fundación Amancio Ortega convoca 400 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos españoles para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá y en Estados Unidos el curso académico 2023 – 2024. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27471.pdf
Publicat al BOE de 10-09-2022
Plazo de inscripción: del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2022.

FUNDACIÓN GREGAL.- La Fundación Gregal ha abierto su convocatoria de ayudas al estudio en el marco del Programa Duplo destinadas a los estudiantes de Grado y Máster de la Universidad Rey Juan Carlos para el curso académico 2022-2023 que participen en el mencionado programa, así como la convocatoria de ayudas destinadas a los estudiantes de ciclos formativos de grado superior del Instituto de Educación secundaria Alarnes para el curso académico 2022-2023 que participen en el mencionado programa. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27472.pdf
Publicat al BOE de 12-09-2022
La información relativa a las solicitudes y bases de la convocatoria se encuentra disponible en www.fundaciongregal.org.

RESOLUCIÓ IFE/2708/2022, de 9 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per concedir subvencions d'activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'exercici 2022 (ref. BDNS 647354). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926181.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2022
El termini per presentar el formulari de sol·licitud, amb els annexos que l'acompanyen, és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ IFE/2709/2022, de 9 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria de concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics (ref. BDNS 647328). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926145.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2022
El termini per presentar el formulari de sol·licitud, amb els annexos que l'acompanyen, és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ EDU/2669/2022, de 31 d'agost, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares o de famílies d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2021 (ref. BDNS 647053). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926103.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2022
El període per presentar el formulari de sol·licitud i el formulari de justificació és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, d'acord amb la base 7 de l'Ordre EDU/152/2022, de 17 de juny.

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA.- ACORD 82/2022, de 27 de juliol, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'obre la convocatòria dels XX Premis eduCAC (ref. BDNS 647052). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926111.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2022

Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, por la que se convoca el Premio Bartolomé de las Casas en su edición de 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-B-2022-27205.pdf 
Publicat al BOE de 10-09-2022
Plazo y lugar de presentación de candidaturas. 25 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO.- Decimoquinta convocatoria del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Diez.
La Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico, convoca la decimoquinta edición del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Diez, que organiza con la Universidad San Pablo CEU y la Editorial Wolters Kluwer, para trabajos de investigación en el ámbito del urbanismo y del Derecho Urbanístico, tanto en su vertiente jurídica como técnica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-B-2022-27292.pdf
Publicat al BOE de 10-09-2022
Los trabajos podrán presentarse podrán presentarse hasta el 30 de mayo de 2.023, conforme a las bases publicadas en la web de la Fundación FYDU: www.cursourbanismo.es.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×